Novellista

禁止转载,违者必究 https://www.nosetime.com/brand.php?id=10036047 谢谢

Novellista Novellista Velvet Dusk, 2020

2 人评价
前调:紫罗兰叶  香柠檬  橘子  香根草  烟草  肉豆蔻  琥珀  麝香  雪松
中调:香根草  烟草  肉豆蔻  琥珀  麝香  雪松
后调:琥珀  麝香  雪松

Novellista Novellista Crazy Rich, 2020

1 人评价
前调:苹果  橘子花  紫罗兰叶  茉莉  玫瑰  老鹳草  依兰  麝香  檀香木
中调:茉莉  玫瑰  老鹳草  依兰  麝香  檀香木
后调:依兰  麝香  檀香木

Novellista Novellista Summer Flare, 2020

1 人评价
前调:桃子  葡萄柚  香瓜  薄荷  茉莉  向日葵  粉红胡椒  香草  雪松  麝香
中调:茉莉  向日葵  粉红胡椒  香草  雪松  麝香
后调:香草  雪松  麝香

Novellista Novellista Oud Venture, 2020

1 人评价
前调:藏红花  小豆蔻  桂花  愈创木  纸莎草  广藿香  沉香(乌木)  没药  胡椒
中调:愈创木  纸莎草  广藿香  沉香(乌木)  没药  胡椒
后调:沉香(乌木)  没药  胡椒

Novellista Novellista Couture Chic, 2020

1 人评价
前调:绿叶  橙花  粉红胡椒  鸢尾根  茉莉  玫瑰  香草  广藿香  醋栗叶
中调:鸢尾根  茉莉  玫瑰  香草  广藿香  醋栗叶
后调:香草  广藿香  醋栗叶

Novellista Novellista Blue Fortune, 2020

0 人评价
前调:杜松子  菖蒲  青柠  玫瑰  茉莉  1069  雪松  榄香脂  广藿香
中调:玫瑰  茉莉  1069  雪松  榄香脂  广藿香
后调:雪松  榄香脂  广藿香

Novellista Novellista Silk Destiny, 2020

0 人评价
前调:梨  蜜橘  粉红胡椒  玫瑰  茉莉  广藿香  榄香脂  檀香木  琥珀
中调:玫瑰  茉莉  广藿香  榄香脂  檀香木  琥珀
后调:榄香脂  檀香木  琥珀

Novellista Novellista Rouge Privé, 2020

0 人评价
前调:玫瑰  柠檬  香柠檬  牡丹  广藿香  安息香脂  香根草  麝香
中调:牡丹  广藿香  安息香脂  香根草  麝香
后调:安息香脂  香根草  麝香

Novellista Novellista Unique Wood, 2020

0 人评价
前调:老鹳草  薰衣草  粉红胡椒  花椒  胡椒  紫罗兰叶  香草  琥珀木  零陵香豆
中调:花椒  胡椒  紫罗兰叶  香草  琥珀木  零陵香豆
后调:香草  琥珀木  零陵香豆

Novellista Novellista Deep Moon, 2021

0 人评价
前调:小豆蔻  橙花  葡萄柚  生姜  鼠尾草  芫荽  香草  香根草  橡木苔
中调:生姜  鼠尾草  芫荽  香草  香根草  橡木苔
后调:香草  香根草  橡木苔